Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Normmedvetet arbete för jämställdhet

Jämställdhetspedagogerna Monika Breti och Anna Lund.

Jämställdhetspedagogerna Monika Breti och Anna Lund.

Sedan vårterminen 2022 har barn- och utbildningsförvaltningen två jämställdhetspedagoger, Monika Breti och Anna Lund. De arbetar på Lärande och Hälsa och har i uppdrag att på olika sätt stödja förskolor, grundskolor och gymnasieskolan i deras arbetet med jämställdhet.

I Skollagen (SFS 2010:800) finns det tydliga skrivningar om hur förskolan och skolan ska arbeta med jämställdhet och mot kränkande behandling. Det finns också en tydlig hänvisning till Diskrimineringslagen (2008:567) om att arbeta för att motverka diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna. Det stärks dessutom i de nya skrivningarna i de första kapitlen i Lgr22 och det återfinns också i Lpöf18 och Lgy11. Där framhålls vikten av att arbeta med jämlikhet genom att arbeta med normer för att motverka kränkningar.

Det är bland annat detta vi som jämställdhetspedagoger arbetar med tillsammans med våra förskolor och skolor. Att som pedagog i Falkenbergs kommun arbeta med dessa frågor är inget nytt. Ett av Utbildning Falkenbergs prioriterade förhållningssätt är inkluderande undervisning men också barns och elevers lärandeidentitet. Forskningen visar tydligt hur bland annat trygghet och studiero hänger ihop med ett inkluderande förhållningssätt sprunget ur arbetet med normer. Då skolan dessutom har ett tveeggat uppdrag i att både fostra och utbilda, det vill säga både ett demokratiuppdrag och ett kunskapsuppdrag, har vi som jämställdhetspedagoger en tydlig uppgift. Vi behöver bistå våra kollegor i att stärka de delar i demokratiuppdraget som handlar om inkludering och de mänskliga rättigheterna. Sedan juli 2022 har också Lgr22 fått ett nytt kunskapsområde: Sexualitet, samtycke och relationer (SSOR). SSOR ska genomsyra alla ämnen på ett eller annat sätt för att dela det ansvar som finns i att fostra och utbilda inom området.

2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden att tillsätta två tjänster som jämställdhetspedagoger och vi började våren 2022. Under vårt första år har vi börjat arbetet med att ta fram kvalitetssäkrade övningar och underlag att arbeta med ute i förskolor och skolor. Det forskningen säger kring arbetet med jämställdhet och normmedvetenhet är att det är av högsta vikt att påbörja det arbetet med sig själv. Om vi ska bli bärare av det normmedvetna synsättet, måste var och en först bli omedvetet kompetent, det vill säga att vi behöver förstå vad det är vi gör som inte alltid främjar det vi önskar. Det normmedvetna synsättet handlar inte om att peka ut det som är fel och att ta bort något, utan snarare om att utvidga synsättet och göra utrymme för mera. Vi har också fortbildat personal i förskolor och skolor, främst om jämställdhet, normmedvetenhet, SSOR, HBTQIA+ och arbete med självkänsla.

För att validera de övningar vi gör när vi fortbildar eller när vi samarbetar med personal kring elevgrupper har vi haft två referensskolor; Tångaskolan och Fajansskolan. Rektorerna på Tångaskolan och Fajansskolan har investerat tid för sin personal att fortbilda sig och har också själva deltagit. Utöver det har vi arbetat med en klass vardera på de båda skolorna där vi tillsammans med mentorer, kuratorer och elever kunnat genomföra och sedan utvärdera arbetet. Återkopplingen vi har fått har genomgående varit att samtal, övningar och föreläsningar inom området borde få ännu mera tid. Det har varit fantastiskt att möta engagerade pedagoger och annan personal som varje dag navigerar mellan alla de uppdrag och uppgifter som våra förskolor och skolor förväntas hantera och fortsätter att vara nyfikna på att utvecklas. Våra barn och elever får möta så många kloka vuxna och barnen och eleverna själva - vilka läromästare!

Under vårt först år har vi också arbetat med Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV). Tillsammans med en arbetsgrupp har vi har satt ihop ett stödmaterial med handfasta råd och flödesscheman kring hur personal i skolan ska agera. Med stödmaterialet följer också en instruktionsfilm. Vi har även varit delaktiga i ett kommungemensamt arbete med att ta fram en webbutbildning om våld i nära relationer. Ett omväxlande arbete i ständig utveckling!

Text

Anna Lund
Jämställdhetspedagog, barn- och utbildningsförvaltningen
anna.lund@falkenberg.se

Monika Breti
Jämställdhetspedagog, barn- och utbildningsförvaltningen
monika.breti@falkenberg.se