Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Kollaborativt professionellt lärande för skolledare

Sedan Utbildning Falkenberg lanserades 2017 har barn- och utbildningsförvaltningen försökt hitta former för skolledares kollaborativa och professionella lärande. Nu är processen äntligen igång. Pia Hjertström, sektorchef lärande och hälsa, berättar om bakgrunden till processen och hur den är strukturerad för att den ska bidra till att förbättra undervisningens kvalitet.

I Utbildning Falkenberg slås det fast att ”alla pedagoger och skolledare aktivt ska delta i kollaborativt lärande för successiv förbättrad undervisningskvalitet”. Ända sedan Utbildning Falkenberg lanserades 2017 har stort fokus legat på att hitta strukturer och bygga en kultur för det kollaborativa och professionella lärandet för lärare med utgångspunkt i barns och elevers lärandebehov. Några exempel på detta är att många skolor idag arbetar med ÄDK eller Aktionsforskning och att medarbetarna på förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation. Under dessa år har jag tillsammans med mina medarbetare och kollegor också provat oss fram för att hitta former för skolledares kollaborativa och professionella lärande med samma utgångspunkt. Under hösten 2021 tog vi de första stegen i en gemensam process som berör alla verksamheter från förskolan till vuxenutbildningen. Äntligen har vi påbörjat ett gemensamt arbete för att forma kultur och struktur för skolledarnas kollaborativa och professionella lärande!

Stödja, utveckla och utmana det pedagogiska ledarskapet på samtliga ledningsnivåer

Processen ska stödja, utveckla och utmana det pedagogiska ledarskapet på samtliga ledningsnivåer för att främja systematisk och hållbar verksamhetsförbättring. Under processen arbetar skolledarna med att strukturera och forma sitt eget lärande med hjälp av en ledarskapsrelaterad undersökningsbaserad fråga. Denna fråga formulerar skolledaren själv utifrån barns eller elevers lärandebehov samt lärares lärandebehov på sin/sina enheter.

Skolledarna har bildat lärgrupper som träffas regelbundet i strukturerade samtal. Lärgrupperna är organiserade utifrån verksamhetsform och det område som den ledarskapsrelaterade undersökningsfrågan berör. Varje lärgrupp leds av en samtalsledare. Samtalsledarna utgörs av medarbetare från Lärande och hälsa.

Syftet med de strukturerade samtalen är att skolledarna ska utveckla sitt tänkande och lärande tillsammans med sina kollegor genom att vara kritiska vänner till varandra. Mellan träffarna med lärgruppen arbetar skolledarna vidare självständigt och systematiskt med sin undersökningsfråga. Utifrån vad skolledaren väljer att fördjupa sig i, kan det innebära att man behöver läsa aktuell forskning i det valda ämnet eller pröva olika ledarhandlingar. En annan uppgift kan vara att samla in information om sin egen verksamhet, det vill säga undersöka den egna praktiken. Dessa undersökningar och texter ska sedan ligga till grund för gemensam reflektion i lärgruppen i syfte att få fördjupad förståelse för den egna verksamheten.

En process väl förankrad i forskning

För att forma detta arbete har vi hämtat inspiration och input från flera kunniga andra. Den främsta inspirationskällan till arbetet är två böcker av Steven Katz och Lisa Ain Dack, Professionsutveckling och kollegialt lärande (2020) samt Intelligent och lyhört ledarskap i skolan (2021). Vidare stöds arbetet av två externa experter: Lars Svedberg, docent i pedagogik och verksam inom rektorsprogrammet vid Karlstad Universitet samt Olof Johansson, senior professor vid Umeå universitet. Olof och Lars är dels med i själva utformningen av arbetet men fungerar också som stöd till samtalsledare och även som föreläsare för skolledarna.

Det som är både spännande och roligt men samtidigt utmanande med arbetet är att vi har en grundstruktur och ett tänk kring hur vi vill att processen ska se ut, men också beredskap för att kunna omforma processen om vi upptäcker behov av det. För oss är det viktigt att vi har ett formativt förhållningssätt och utformar arbetet utifrån den kontext som finns bland Falkenbergs skolledare och de behov som just vi har. Nu är vi i uppstartsskedet och mycket känns inspirerande och nytt. Vi kan idag inte säga exakt hur detta arbete kommer att se ut om ett eller två år. Det enda vi vet är att vi vill fortsätta att stödja och utmana skolledares lärande i en professionell och kollaborativ process.

Text

Pia Hjertström
Sektorchef Lärande och hälsa
pia.hjertstrom@falkenberg.se