Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Har Utbildning Falkenberg haft någon effekt på barns och elevers lärande och resultat?

Har Utbildning Falkenberg haft någon effekt på barns och elevers lärande och resultat i förskolor och skolor? Har förhållningssätten i Utbildning Falkenberg en framträdande roll i undervisningen? Varje år analyseras resultaten i förskola och skola på huvudmannanivå. I år har resultaten analyserats ur ett femårsperspektiv med fokus på de indikatorer och förhållningssätt som finns i Utbildning Falkenberg.

I sedvanlig ordning tar resultatanalysen sin början vid läsårets slut då pedagogerna tillsammans i arbetslag eller ämneslag gör analyser av sina resultat och undervisning. Rektorerna gör därefter sina analyser på enhetsnivå, och först därefter påbörjar huvudmannen sin resultatanalys. Utöver pedagogernas och rektorernas analyser bygger huvudmannens resultatanalys också på statistik och de elev- och pedagogenkäter som genomförs varje år. I år har huvudmannen dessutom ett nytt spännande underlag att inkludera i analyserna; rapporterna från learning walks som genomfördes i alla våra verksamheter under våren. Dessa hjälper till att synliggöra i vilken grad som undervisningen är inkluderande, formativ och kollaborativ samt i vilken grad undervisningen stödjer utvecklingen av en positiv lärandeidentitet hos alla barn och elever.

Rektorerna är delaktiga i att försöka förstå och tolka resultaten bland annat på en skolledarkonferens som hölls i början av november där de fick värdera resultaten på huvudmannanivå samt utvärdera effekten av de olika insatser som har gjorts på huvudmannanivå under femårsperioden. Under hösten har vi dessutom fördjupat oss i analysen på rektorernas lärmöten där vi tillsammans borrat djupare i antagande av orsaker till identifierade förbättringsområden.

Vad säger resultatanalyserna så här långt?

Resultatanalyserna visar än så länge att förskolorna i hög grad skapat förutsättningar för varje barn att utvecklas inom målområdena för positiv lärandeidentitet, de språkliga målen, nyfikenhet, kreativitet samt lust att leka och lära. Analysen visar att förskolorna kan bli bättre på skapa förutsättningar för varje barn att utveckla sin kulturella identitet, matematiska begrepp samt förståelsen för hur människors olika val kan bidra till en hållbar utveckling. Analysen visar också att förskolornas arbete med att skapa inkluderande, varierande och tillgängliga lärmiljöer inom och utomhus med utforskande material, behöver utvecklas.

I grundskolan ser vi att lärarna skapar förutsättningar för en trygg lärmiljö med ett inbjudande klimat där eleverna vågar ta plats, ställa frågor och delta i samtal och diskussioner. Resultaten visar att gymnasiebehörigheten har ökat under mätperioden (2017/2018 till 2021/2022) samt att meritvärdet för pojkar i åk 9 har ökat från 190,4 till 207. Huvudmannens analys synliggör också att andelen av de höga betygen minskar trots att fler elever når minst betyget E samt att flickors meritvärde minskar under mätperioden från 231,5 till 224,8.

Huvudmannens resultatanalys av gymnasieskolan visar än så länge att andel elever med examen från yrkesprogram har ur ett femårsperspektiv ökat med 16,5 procentenheter. Den visar också att bemötandet är tydligt lågaffektivt och konfliktförebyggande och att det positiva klassrumsklimat som framträder i samtliga enheter. Förbättringsområden som har utkristalliserat sig är att alla elever inte i tillräckligt hög grad upplever en positiv lärandeidentitet samt att andel elever med examen från de högskoleförberedande programmen har sjunkit under mätperioden.

Resultatanalyserna förväntas vara klara i månadsskiften november/december för att sedan föredras under barn- och utbildningsnämndens resultatuppföljningsdagar i mitten av december. Uppföljningen av Utbildning Falkenberg ur ett femårsperspektiv kommer att inkluderas i arbetet med att skriva fram en ny Utbildning Falkenberg, ett arbete som sker parallellt med uppföljningen. Vi återkommer kring det i vårt nästa inlägg.

Text

Fanny Gunnarsson
Kvalitetsstrateg Lärande och hälsa
fanny.gunnarsson@falkenberg.se