Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

Utbildning Falkenberg - Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet

Utbildning Falkenberg – Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet 2023-2028 är barn- och utbildningsnämndens inriktningsdokument för att förbättra undervisningens kvalitet och ge barn och elever en utbildning av hög kvalitet.

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i undervisningen som avgör om barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. Kvaliteten i undervisningen är alltså det viktigaste för att barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet som helhet. Det innebär att vi behöver ägna särskild uppmärksamhet åt att förbättra undervisningens kvalitet. Det gör vi genom att arbeta utifrån en gemensam och tydlig riktning som är väl förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. En tydlig och gemensam riktning lyfts fram i aktuell nationell och internationell forskning som utmärkande för framgångsrika skolkommuner och skolområden. För barn- och utbildningsförvaltningen utgör Utbildning Falkenberg den gemensamma inriktningen.

Tillsammans gör vi skillnad!

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i undervisningen som är avgör om barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet.

Alla barn och elever kan och vill lära

Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Denna barn- och elevsyn är grunden i ett relationellt förhållningssätt och ska prägla hur all personal möter barn och elever och förstår deras lärande och utveckling. Att möta och förstå barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt är avgörande för att de ska ges möjlighet att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet.

Relationellt förhållningssätt: Ett relationellt förhållningssätt innebär att lärande och utveckling ses som bundna till olika faktorer i omgivningen. Barn och elever ses inte som bärare av eventuella svårigheter, utan svårigheter uppstår i samspel med undervisningen, lärmiljön och i mötet med andra. När barnet eller eleven ges ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd tas hänsyn till olika faktorer i omgivningen.

Kategoriskt förhållningssätt: Ett kategoriskt förhållningssätt innebär att lärande och utveckling ses som bundna till det enskilda barnet eller eleven. Barnet eller eleven ses som bärare av eventuella svårigheter och när barnet eller eleven ges ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd tas ingen hänsyn till olika faktorer i omgivningen.

Förväntningar

För att undervisningens kvalitet ska kunna förbättras och alla barn och elever ska ges en utbildning av hög kvalitet är det viktigt att varje förskola och skola lever upp till följande förväntningar:

1. Undervisande personal ska ha stor flexibilitet i val av undervisningsmetoder, där hänsyn alltid tas till barns och elevers förkunskaper, förutsättningar och lärandebehov. Undervisande personal ska variera undervisningens innehåll och form genom att använda såväl analoga som digitala lärresurser.

2. Undervisande personal ska ingå i ett professionellt och kollaborativt undersökningsbaserat lärande som utgår ifrån barns och elevers lärandebehov. I det kollaborativa lärandet ska kollegor tillsammans undersöka sambanden mellan undervisningen och lärandet för att säkerställa att barn och elever lär och utvecklar det som undervisningen syftar till. Alla rektorer ska också ingå i ett professionellt och kollaborativt undersökningsbaserat lärande. I rektors kollaborativa lärande ska sambandet mellan rektors ledarhandlingar och utbildningens förmåga att möta alla barns och elevers lärandebehov undersökas för att kontinuerligt och systematiskt förbättra det pedagogiska ledarskapet. Det professionella och kollaborativa undersökningsbaserade lärandet ska genomsyras av systematik, analys, kritisk granskning och dokumentation där gemensam kunskap utvecklas genom att lära av och med varandra. Lärandet ska leda till bestående förändring i sätt att tänka och göra hos undervisande personal och rektorer. Det professionella och kollaborativa undersökningsbaserade lärandet ska vara en bärande del av enhetens systematiska kvalitetsarbete.

3. Barn- och elevhälsans professioner ska främja barns och elevers lärande och utveckling mot utbildningens mål och bidra till en trygg lärmiljö. Barn- och elevhälsans professioner ska stödja den undervisande personalen att utveckla en tillgänglig, formativ och kollaborativ undervisning samt bidra till att alla barn och elever utvecklar en positiv lärandeidentitet. Rektor ska organisera systematiska samtal kring barns och elevers lärande där olika professioner deltar.

4. Rektors beslut om barns och elevers lärandesituation ska fattas med strävan att inkludera alla barn och elever i den ordinarie undervisningsgruppen. Alla barn och elever har rätt till en trygg lärmiljö där olikheter ses som en tillgång och där de kan utvecklas både kunskapsmässigt och socialt.

5. Rektor ska säkerställa att det genomförs systematiska och kontinuerliga analyser av undervisningen samt barns och elevers lärande och utveckling i syfte att förbättra kvaliteten i undervisningen och utbildningen.

6. Rektor ska dela ansvaret för enhetens förbättringsarbete med utsedda medledare genom ett distribuerat ledarskap. Ett delat ansvar för enhetens förbättringsarbete bidrar till fler perspektiv på hur förbättringsarbetet kan organiseras och skapar en mer hållbar skolutveckling.

Kvaliteten i undervisningen är avgörande

Utbildning Falkenberg bygger på antagandet att det är kvaliteten i undervisningen som är avgörande för att alla barn och elever utvecklar de kunskaper och förmågor som krävs för att nå målen för utbildningen. Kvaliteten i undervisningen avgör också om de får möjlighet att utveckla en positiv lärandeidentitet.
En positiv lärandeidentitet är en förutsättning för ett livslångt lärande, där vi fortsätter att vara nyfikna och har lust att lära livet igenom. Den undervisning som barn och elever möter ska vara:

  • Tillgänglig
  • Formativ
  • Kollaborativ

Dessa tre undervisningsstrategier är särskilt gynnsamma för barns och elevers lärande och utveckling. Tillsammans bildar de en helhet som rätt använd kan ge alla barn och elever möjlighet att nå målen för utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet utifrån sina förutsättningar och behov.

Utbildning Falkenberg – Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet 2023-2028

Här hittar du Utbildning Falkenberg – Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet 2023-2028.

Utbildning Falkenberg – Inriktningsdokument för förbättrad undervisningskvalitet 2023-2028PDF

Manlig lärare möter elev i klassrummet.