Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Logotyp

En positiv lärandeidentitet innebär en genuin tilltro till sin egen förmåga att kunna lära. Självuppfattningen är en mycket viktig del när det gäller barns och elevers förmåga att ta sig an utmaningen att lära nytt . Vissa beteenden och strategier kommer också vara avgörande för ett gott lärande. Det finns dessutom en positiv relation mellan lärandeidentitet och elevresultat.

Utbildning Falkenberg bygger på premissen att det är kvaliteten i lärprocesserna - i undervisningen - som är avgörande för om barn och elever utvecklar goda kunskaper och en positiv lärandeidentitet. Detta visar också forskningen, att elevers lärandeidentitet är möjlig att påverka med undervisning. Det innebär att elevens progression är beroende av det stöd hen kan få av omgivningen och hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning.

I läroplanerna poängteras vikten av att eleverna utvecklar en inställning till lärande och förmågor som hjälper dem att fortsätta sitt lärande i ett livslångt perspektiv. De nuvarande läroplanerna bygger på en sociokognitiv grund som innebär att lärande sker i en omgivande kontext, i samspel med andra människor och omgivningen. 

Att utveckla en positiv lärandeidentitet

Tre viktiga indikatorer för att barn och elever ska utveckla en positiv lärandeidentitet:


  • Tilltro till sin förmåga att lära.
  • Lärandestrategier.
  • Kreativitet och problemlösning.

Tilltro till sin förmåga att lära

En mycket viktig del för att lärandet ska bli framgångsrikt är den egna självuppfattningen med faktorer som självtillit i lärandet, tilltro till sin egen förmåga att lära och att uppleva sig motiverad att anta utmaningen att lära nytt. 

Lärandestrategier

Till lärandestrategierna hör förmågor som kommunikation, samspel och samarbete, vilka är faktorer knutna till framgångsrikt lärande. Genom att barn och elever samarbetar om problemlösning utvecklas de såväl kognitivt som socialt. Eleverna omprövar sina uppfattningar och utvecklar sin kommunikationsförmåga och känsla för andras uppfattningar och perspektiv, något som utvecklar lärande och kreativitet. Det handlar om att kunna och våga uttrycka sin mening, lyssna på andras idéer och åsikter, ställa frågor till andra, kunna anpassa sig och förhandla och att bygga vidare på andras idéer.

Kreativitet och problemlösning

Problemlösning handlar om att kunna ta sig an problem och idéer inom olika områden på ett konstruktivt och lösningsinriktat sätt. Kreativitet handlar om att kunna skapa nytt och att vara innovativ. Forskning visar att kreativitet inte tycks vara möjlig utan en god kunskapsbas och heller inte utan systematik och medvetenhet. Det handlar om förmågan att tänka dynamiskt och kritiskt, sätta mål och planera, finna nya lösningar och reflektera över sitt lärande metakognitivt och formativt.

Undervisningen gör skillnad

Forskning visar att barns och elevers lärandeidentitet är möjlig att påverka med undervisning. Det innebär att barnets och elevens progression är beroende av det stöd hen kan få av omgivningen och hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning. Det handlar sällan om att konstruera särskilda lärandeidentitetslektioner. Istället är lärarens sätt att bygga upp och genomföra den ordinarie undervisningen det väsentliga.

Att undervisa i lärandeidentitet handlar bland annat om att läraren skapar en trygg och stimulerande undervisning och miljö där barnet och eleven kan våga utmana sig själv att tänka och skapa nytt. Att uppmuntra nya och olika idéer och uppmuntra infall och nya djärva sätt att tänka kan vara ett sätt. Det kan också röra sig om att exempelvis hjälpa barnen och eleverna att fokusera på processen, snarare än på produkten. En viktig del i att utveckla sin lärandeidentitet är att förstå hur arbetet kan utvecklas genom återkoppling. Både att ge och ta emot feedback är en färdighet som måste övas och barnen samt eleverna behöver hjälp med tydliga system för att kunna avläsa förväntningar och kvalitet. Undervisningen gör skillnad! 

För att förskolor och skolor ska kunna arbeta med att utveckla, stödja och följa upp barns och elevers lärandeidentitet finns ett stödmaterial framtaget i samarbete med Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute.

Elever samarbetar

Tips för dig som är nyfiken och vill veta mer om lärandeidentitet!